Dziś jest czwartek, 05.08.2021, imieniny Marii, Oswalda
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej » Aktualności » Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

button

Wstęp

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Malanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony  www.pgk.malanow.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2013-08-10Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-08-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wyniki przeprowadzonego testu znajdują się na stronie : http:// http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=8604a94b-0dfb-42c4-a9dc-84417bdd7c95   

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-11-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

z wykorzystaniem narzędzia znajdującego się na stronie http://checkers.eiii.eu/.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: dostepnosc@malanow.pl Kontaktować się można się także dzwoniąc na numer telefonu 632883083. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Malanowie mieści się w Malanowie na ulicy Słonecznej 1.       Z jednej strony budynku znajduje się parking z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Dostęp do budynku możliwy jest poprzez dwa wejścia: główne ze schodami od strony parkingu, oraz z tyłu budynku ze schodami.

Osoby niepełnosprawne mogą swobodnie poruszać się po budynku z psem przewodnikiem i psem asystującym.

Budynek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku na każdym poziomie (parter, pierwsze piętro) znajduje się korytarz. Budynek nie jest wyposażony w windę. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Malanowie nie zatrudnia tłumacza języka migowego. Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się ze Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Malanowie za pośrednictwem:

-poczty elektronicznej: komunalne@malanow.pl, woda@malanow.pl

- faxu: 63 288 30 83 w.83

- e-puap: www.epuap.gov.pl

 - przy pomocy osoby trzeciej osobiście lub na numer telefonu: (63) 2788133.

 

 


Pozostałe aktualności